Imieniny:

Wędkarstwo - Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach Drugich Wędkarstwo - Zbiornik Małej Retencji w Rybczewicach Drugich

Charakterystyka gospodarcza zbiornika

    
Zbiornik wodny Rybczewice jest typowym wodnym zbiornikiem retencyjnym i rekreacyjnym, zapewniającym obok funkcji ekologicznych (doskonałe warunki dla rozwoju flory i fauny) atrakcyjne miejsce bezpiecznego wypoczynku dla mieszkańców i odwiedzających Gminę Rybczewice. Obszar zbiornika porasta roślinność stanowiąca enklawę dla zwierząt i ptactwa wodnego. Zbiornik ten to doskonałe miejsce do uprawiania wędkarstwa. Prowadzona na zbiorniku gospodarka rybacka nie słuzy do pozyskiwania ryb na cele handlowe, lecz jedynie jako miejsce połowu ryb dla wędkarzy.
    
Istniejący zbiornik wodny ma powierzchnię lustra wody 6,73 ha, (powierzchnia ogroblowana 7,53 ha), przy głębokościach 1,1 - 1,8, jego pojemność użytkowa wynosi Vuzyt. = 86 645m3 . Zbiornik jest oparty w większości o wysoki brzeg, a od strony południowej i częściowo zachodniej dodatkowo o groblę ziemną. Skarpa odwodna zadarniona, obsiana mieszanką traw. Łączna długość grobli stawu wynosi 540 mb w tym:
- grobla wzdłuż rzeki 429 mb i wzdłuż doprowadzalnika 111mb
- szerokość korony grobli zmienna od 2,5 m do 6,0 m
- nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:2
- średnia rzędna korony grobli -197,60 m n.p.m.
     Teren, na którym usytuowany jest zbiornik wodny w rybczewicach znajduje się na obszarze objętymi formami ochrony przyrody. Obszar ten to Krzczonowski Park Krajobrazowy, teren ten wpisany jest do rejestru zabytków (A/1643) i jest objęty ochroną konserwatorską.

 

Sezon wędkarski 2020

Wszystkie informacje zostaną zamieszczone w miesiącu marcu.

 

Sezon wędkarski 2019

10 grudnia 2019 roku Urząd Gminy dokonał zarybienia zbiornika karpiem w ilości 1500 kg oraz amurem w ilości 500 kg.

Zakończenie sezonu wędkarskiego 2019 nastąpiło z dniem 5 grudnia 2019r.

W związku z uprawomocnieniem decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu udzielającej Gminie Rybczewice pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Giełczew dla potrzeb "Zbiornika wodnego Rybczewice". Urząd Gminy Rybczewice informuje, że otwarcie sezonu wędkarskiego na ww. zbiorniku nastąpi z dniem 20 sierpnia 2019 r.

Sprzedaż zezwoleń rozpocznie się od dnia 16 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2019r.

 

Sezon wędkarski 2018

Zakończenie sezonu wędkarskiego 2018 r.

Zmiana regulaminu wędkowania obowiązująca od dnia 24.04.2018r.
REGULAMIN WĘDKOWANIA OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI W RYBCZEWICACH NA 2018r.

    W 2017 roku, w okresie wczesno zimowym zbiornik został zarybiony karpiem w ilości 2000 kg.
19 kwietnia 2018 roku zbiornik ponownie został zarybiony karasiem srebrzystym w ilości 1000 kg.

FOTO

  
 
 

VIDEO

 

 

Prowadzone prace na terenie zbiornika wodnego

Odmulenie doprowadzalnika wody w km 0+000÷1+406 dla zbiornika Rybczewice

     We wrześniu 2017 roku firma Handlowo-Usługowa Trans-Kop Rafał Dzidko z Biłgoraja, wykonała zlecone zadanie, szczegółowy zakres robót stanowił:
Roboty przygotowawcze:
- wykoszenie porostów ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - ze skarp i pasa wzdłuż doprowadzalnika,
- wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0 m,
- ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - krzaki o skupiskach poniżej 25 m2,
- mechaniczne rozdrabnianie, gałęzie, krzewy i pędy do Fi 22,5 cm.
Roboty w korycie doprowadzalnika:
- wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek, wykonanie koparkami na odkład, objętość rowu do 1,50 m/mb, grunt kategorii III-90%,
- wykopy rowów i
kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek, wykonanie koparkami na odkład, objętość rowu do 1,50-3,00 m/mb, grunt kategorii III-90%,
- wykopy rowów i kanałów po koparkach, kategoria gruntu III, grubość nadmiaru gruntu do ścinania ponad 15 cm - ręczny dokop pod umocnienia 10 %,
- rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 ziemileżącej wzdłuż krawędzi na długości 1 m wykopu, kategoria gruntu I-IV,
-
rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 m3 ziemi leżącej na długości 1 m krawędzi wykopu, kategoria gruntu I-IV,
- odmulanie cieków koparko-odmularka, grubość warstwy namułu 20 cm, ciek o szerokości dna 1,0 m,
- rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków (urobek odłożony jednostronnie), grubość warstwy namułu 20 cm, szerokość dna cieku do 1,0 m,
- planowanie (obrabianie na czysto) skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie, kategoria gruntu I-III,
- obsianie skarp w ziemi urodzajnej pasem śr. 3,5 m,

- analogicznie posiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne, maszyna wiodąca - brona talerzowa, gleby lekkie średnie, torfowe z obsiewem mieszanką traw - plantówki.

Koszt inwestycji to 27 675,00 zł. Całość sfinansowana ze środków własnych Urzędu Gminy Rybczewice.

  

     

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: