Imieniny:

Wędkarstwo Wędkarstwo

ZBIORNIK  MAŁEJ  RETENCJI  W  RYBCZEWICACH  DRUGICH

Charakterystyka
    
Istniejący zbiornik wodny ma powierzchnię lustra wody 6,73 ha, (powierzchnia ogroblowana 7,53 ha), przy głębokościach 1,1 - 1,8, jego pojemność użytkowa wynosi Vuzyt. = 86 645m3 . Zbiornik jest oparty w większości o wysoki brzeg, a od strony południowej i częściowo zachodniej dodatkowo o groblę ziemną. Skarpa odwodna zadarniona, obsiana mieszanką traw.

 

      REGULAMIN WĘDKOWANIA
OBOWIĄZUJĄCY NA ZBIORNIKU MAŁEJ RETENCJI
W RYBCZEWICACH NA 2018r.

Rozpoczęcie sezonu wędkarskiego od dnia 3 kwietnia 2018 r.   

 

1.  Opłacenie zezwolenia na połów ryb – jest jednocześnie zgodą na podporządkowanie się obowiązującemu Regulaminowi.

2.   Akwen stanowi własność Gminy Rybczewice i jest administrowany i kontrolowany przez upoważnione przez Wójta Gminy osoby, które mają prawo do kontroli zezwoleń i ilości złowionych ryb.

3.       Kwestię połowu amatorskiego ryb regulują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.                                           

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

- Uchwała nr 74 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 28.03.2015 r. w sprawie Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb obowiązujący od 01.01.2016 r.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 24 lipca 2017 roku zmieniające Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 listopada 2001 roku.
- Uchwała nr 204  Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26.08.2017 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, dotyczących okresów ochronnych ryb. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.        Działalność prowadzona w obrębie zbiornika ma na celu racjonalne zagospodarowanie akwenu poprzez organizowanie rekreacji w tym propagowanie amatorskiego połowu ryb.

5.        Ustala się następujące przepisy organizacyjne  w obrębie akwenu:

a)    wędkowanie na akwenie odbywa się wyłącznie z brzegu łowiska – metodami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rybczewice – tj. (jedna osoba może na siebie  nabyć tylko jedno pozwolenie i wędkować przy użyciu 2 wędek lub 1 spiningu)

b)   Sprzedaż zezwoleń sezonowych na połów ryb na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach Drugich na sezon 2018 rozpoczyna się 19 marca 2018 r.

c)    Ustala się następujący sposób zakupu zezwoleń:

- Zakupu zezwolenia sezonowego można dokonać poprzez dokonanie wpłaty w banku lub dokonując przelewu internetowego na konto UG Rybczewice Nr 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050 SBP o/Rybczewice

- W przypadku zezwoleń sezonowych należy zgłosić się do Urzędu Gminy Rybczewice, pok. nr. 6 w celu wpisania się na listę osób ubiegających się o zezwolenie sezonowe, następnie dokonać wpłaty w banku lub przelewu internetowego. Wpisując tytułem: „opłata za zezwolenie sezonowe 2018 na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach.

- cena zezwolenia sezonowego 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych)

- ilość zezwoleń sezonowych ograniczona – 100 szt.

- w przypadku zezwolenia jednorazowego należy dokonać wpłaty w banku lub przelewem internetowym wpisując tytułem: „połów jednorazowy na zbiorniku retencyjnym w Rybczewicach w sezonie 2018, w dniu…(tu należy wpisać datę)”

- cena zezwolenia jednorazowego 25 zł (dwadzieścia pięć złotych)

- okazanie pokwitowania dokonania wpłaty jest dowodem uprawniającym do połowu ryb we wskazanym w przelewie terminie

- w przypadku braku opłaty osoby uprawnione do kontroli będą spisywały dane osoby, która będzie musiała dokonać opłaty w ciągu 72 godzin i okazać dowód wpłaty w UG w Rybczewicach

- Zmiany w stosunku do lat ubiegłych, związane z formą opłat podyktowane są zmianą ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT).

- w przypadku zezwoleń sezonowych: w okresie od 3 kwietnia do 31 maja wędkowanie na zbiorniku może odbywać się: w kwietniu w godz. 5:00 do 19:30, w maju w godz.5:00 do 20:30.

- w okresie od 01 czerwca do grudnia*  wędkować można przez 24 godziny

- w przypadku zezwoleń jednorazowych: w okresie od 3 kwietnia do 31 maja wędkowanie na zbiorniku może odbywać się: w kwietniu w godz. 5:00 do 19:30, w maju w godz. 5:00 do 20:30 we wskazanym na opłacie dniu

- w okresie od 01 czerwca do grudnia* wędkować można przez 24 godziny, począwszy od godz. 6.00 we wskazanym w opłacie dniu do godz. 6.00 dnia następnego.

a) Połów ryb dozwolony jest na terenie zbiornika z wyłączeniem terenu kąpieliska i grobli wokół niego.
b) Połów ryb odbywać się może w każdy dzień tygodnia (z wyjątkiem poniedziałków) oraz dopuszcza się połowy w godzinach nocnych od 1 czerwca do grudnia*.

6.        Limity dziennego połowu  ryb:

·          sum - 1 szt.(70cm)

·          szczupak - 2 szt.(55cm) lub sandacz - 2 szt.(55cm) = (max.  2 szt. łącznie),

·          karp - 3 szt.(35cm) lub amur - 3 szt.(50cm) = (max.  3 szt. łącznie), 

·          pstrąg – 2szt.(30cm) lub  lin - 4 szt.(25cm) = (max. 4 szt. łącznie),

·          bękart do 25 szt.,

·          karp powyżej 5 kg musi być z powrotem wypuszczony do zbiornika.

Po złowieniu dziennego limitu ryb wędkujący musi zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko. Kategorycznie zabrania się wymiany ryb złowionych przetrzymywanych w siatce. Każdy wędkujący i przebywający w obrębie akwenu obowiązany jest do utrzymania porządku na swoim stanowisku, które po wędkowaniu pozostawia CZYSTE !   

7. Ustala się limit roczny na następujące gatunki ryb w danej ilości:

·          sum – bez limitu

·          szczupak – 10 szt., sandacz – 10 szt.

·          karp – 30 szt.

W przypadku przekroczenia limitu rocznego, można dokonać ponownego zakupu kolejnego zezwolenia w wysokości połowy kwoty zezwolenia sezonowego (125 zł.)
Po złowieniu rocznego limitu ryb wędkujący musi zakończyć wędkowanie i opuścić stanowisko. Kategorycznie zabrania się wymiany ryb złowionych przetrzymywanych w siatce. Każdy wędkujący i przebywający w obrębie akwenu obowiązany jest do utrzymania porządku na swoim stanowisku, które po wędkowaniu pozostawia CZYSTE !

8. Osobom przebywającym na terenie zbiornika  zabrania się:

-          samowolnego regulowania poziomu wody

-          wjazdu i poruszana się pojazdami silnikowymi po groblach zbiornika,

-      zaśmiecania akwenu i terenu zbiornika – w tym pozostawiania w wodzie „boi-znaczników” zanętowych

-          niszczenia znaków i urządzeń wodnych i innych  oraz umocnień skarp, zieleni 

-          podnoszenia i opuszczania urządzeń piętrzących wodę,

-          połowu  ryb ze środków pływających( łodzi, pontonów itp.)

-          połowu ryb  przy pomocy sieci stawnych lub ciągnionych,

-          pozostawiania pod opieką innej osoby wędek z przynętą,

-          odstępowania zezwolenia na połów osobom nieupoważnionym,

-          połowu przy pomocy innych środków zabronionych regulaminem PZW

-          kąpieli oraz pływania środkami pływającymi (nie dotyczy łodzi administratora zbiornika)

-          spożywania alkoholu i przebywania w obrębie akwenu  w stanie  nietrzeźwym lub podobnie działającego środka

-          pozostawiania bez nadzoru i opieki dzieci oraz mienia

-          patroszenia złowionych  ryb w obrębie zbiornika

9. Wójt Gminy na wniosek upoważnionych osób do kontroli warunków połowu ryb może za łamanie postanowień Regulaminu zastosować karę cofnięcia wydanego pozwolenia na połów ryb na cały sezon bez prawa zwrotu wniesionej opłaty, a także odmówić sprzedaży zezwolenia na następny sezon.

10. Wójt Gminy może wprowadzić okresowe zakazy połowu ryb.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania na terenie przyległego do zbiornika parku! Parkowanie wyłącznie przed zbiornikiem od strony Urzędu Gminy.

12. W każdy poniedziałek łowisko nieczynne – dzień gospodarczy.

13. Od 1 czerwca (okres ochronny suma trwa od 1 stycznia do 31 maja) wzorem roku ubiegłego, ogłoszone będą konkursy „na największego złowionego suma”, oraz „na największą ilość złowionych sumów”. Nagrodą w obydwu kategoriach jest zezwolenie sezonowe na rok 2019.

                                                                                                                                 

                             Wójt Gminy Rybczewice

mgr Elżbieta Masicz

* data zależna od zimowego zarybiania zbiornika                                   

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: