Imieniny:

Przebudowa drogi gminnej w Stryjno Kolonii (obok hurtowni "Agricola") Przebudowa drogi gminnej w Stryjno Kolonii (obok hurtowni "Agricola")

W Gminie Rybczewice prace drogowe nie zwalniają tempa. Kolejna inwestycja zostanie w najbliższym czasie zakończona. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105754L w m. Stryjno Kolonia na odcinku od km 0+005,40 do km 0+870,00” (obok hurtowni ,,Agricola”) dofinansowane jest z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zadanie obejmuje m.in.:
1. roboty przygotowawcze w tym zdjęcie humusu, wycinkę krzaków
2. wykonanie nowej nawierzchni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+020,00 wg konstrukcji:

     - 5 cm ; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1,
     - 30 cm ; podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie  wzmocnienie istniejącej nawierzchni wg konstrukcji:
     - 5 cm ; warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC11S z zastosowaniem asfaltu 50/70 jak dla KR1,
     - śr. 16 cm ; warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
3.  uzupełnienie nawierzchni zjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym,
4
. wykonanie poboczy gruntowych z kruszywa kamiennego,
5. wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej,
6. wykonanie umocnień skarp poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw,
7.  wykonanie rowu bezodpływowego filtracyjnego
8.  ustawienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość, wartość inwestycji  519 612,39 zł. 

 

Na chwilę obecną ułożono już asfalt na całej długości jezdni, trwają pozostałe prace zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia robót upływa 17 lipca 2020r.

 

To już trzecia droga, którą udało się wykonać w tym roku, a już wkrótce kolejne dobre informacje drogowe dla mieszkańców dwóch sołectw. Nie poprzestajemy na już zrealizowanych zadaniach lecz pozyskujemy środki na kolejne inwestycje i składamy wnioski do dofinansowania.

 

 

 

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: