Imieniny:

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację ujęcia wody i pompowni w m. Bazar, ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze oraz pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice

W ramach kolejnego realizowanego przez Gminę Rybczewice zadania pn. „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rybczewice poprzez modernizację:
1.Ujęcia wody w m. Bazar,
2. Pompowni w m. Bazar
3. Ujęcia wody w m. Rybczewice Pierwsze 
4. Pompowni w m. Stryjno Pierwsze gm. Rybczewice

dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa umowa nr RPLU.06.04.00-06-0010/18-00 firma Pana Emila Majewskiego z Lublina rozpoczęła roboty budowlane na obiektach stacji wodociągowych będących w zarządzie Gminy Rybczewice.

 

Zakres robót do wykonania:
- termoizolacja budynków polegająca na wykonaniu ocieplenia ścian  płytami styropianowymi i wykonaniem warstwy elewacji zewnętrznej
- wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami
- wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem,
- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana zużytych okładzin ściennych i podłogowych
- wymiana elementów wentylacji
- wymiana istniejących, wyeksploatowanych już urządzeń technologicznych i rurociągów w stacji wodociągowej;
- wymiana rurociągów tłocznych, głowicy i pompy zanurzonej w studni ujęcia wody podziemnej;

- modernizacja i rozbudowa istniejącej instalacji sterowniczej, elektrycznej oraz  systemu automatyki,
- wymiana wyeksploatowanego zespołu pomp II stopnia podającego wodę do sieci wodociągowej na nowy energooszczędny agregat pompowy o większej wydajności
- wymiana zestawu hydroforowego,  sprężarek, chloratora
- wymiana rurociągów oraz zasuw wodociągowych  na terenie ujęcia wody
- wymiana ogrodzenia i bram,
- zakup i montaż agregatu prądotwórczego w celu zapewnienia ciągłości zasilania

 

Wartość całkowita inwestycji: 2 192 023,79 zł
Kwota dofinansowania:
1 526 733,90 zł

Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: