Imieniny:

Dla Przedsiębiorców Dla Przedsiębiorców

Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Rybczewice procedura obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Uwaga

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Wójta Gminy Rybczewice na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawiera:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
 • NIP przedsiębiorcy;
 • określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości.


Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej(opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Wójta Gminy Rybczewice).
   

Wniosek o wpisanie do rejestru.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpisanie do rejestru.pdf


Miejsce złożenia dokumentów

           Urząd Gminy Rybczewice
           21-065 Rybczewice
           Rybczewice Drugie 119


Opłaty

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej). Natomiast w przypadku jego zmiany w zakresie rozszerzenia działalności w wysokości 25 zł -  płatną na rachunek bankowy Urzędu Gminy Rybczewice 81 8689 0007 1000 0124 2000 0050

Termin i sposób załatwienia

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Rybczewice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Kpa.

 


Uwagi

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.


Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096).

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: