Imieniny:

XXX sesja Rady Gminy Rybczewice XXX sesja Rady Gminy Rybczewice

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy Rybczewice w dniu 23 czerwca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rybczewice.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawidłowości obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokiłu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności Gminy.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Rybczewice z wykonania budżetu za 2016 r.

- sprawozdanie finansowe z wykonania za 2016 r.,

- roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,

- informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r.,

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

- zapoznanie z opinią komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

- zapoznanie z opinią RIO w Lublinie w sprawie opinii  do wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rybczewice na 2017 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wielolrtniej prognozy finansowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzrenie w wodę i zbiorowe odprowadzanier ścieków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania siecie szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - prawo oswiatowe na okres do dnia 01.09.2017r. do dnia 31 08. 2019r. oraz planu sieci   publicznych ośmioletnich szkół postawowych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Gmine Rybczewice od dnia 01.09.2019r.

12. Wolne wnioski.

13. Zamkniecie sesji.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: