do góry strony

rodzina 500 plus

500 zł na drugie i kolejne dziecko

wnioski

gdzie składać

Wnioski można składać w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie). W przypadku złożenia wniosku w tym terminie, świadczenie wychowawcze ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. – to znaczy świadczenie po jego przyznaniu, zostanie wypłacone z odpowiednim wyrównaniem (np. matka składa wniosek najpóźniej 1 lipca 2016 r., jeśli zostanie przyznane jej świadczenie wychowawcze, zostaną jej wypłacone pieniądze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.).
Należy złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:
 • osobiście;
 • drogą pocztową;
 • przez internet za pośrednictwem:
  • Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie Empatia (wymagane konto EPUAP), czyli za pośrednictwem tzw. emp@atii;
  • Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS – udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • Banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.
UWAGA!
Wnioski złożone przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu ich do organu właściwego będą załatwiane w formie pisemnej. To znaczy systemy te:
 • umożliwiają złożenie wniosku z ewentualnymi załącznikami (zostanie zainicjowane postępowanie administracyjne),
 • otrzymanie przez wnioskodawcę urzędowego poświadczenia odbioru (potwierdzenie złożenia wniosku).
Dalszy ciąg postępowania, tj. ewentualne wezwanie do uzupełnienia braków oraz doręczenie decyzji odbędzie się drogą papierową.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

dokumenty

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  • wysokości dochodu;
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne;
  • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne;
  • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
  • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;
  • wysokości dochodu;
  • wysokości dochodu;
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
  • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
  • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku;
UWAGA!
Wymienionych dokumentów w pkt. 1-2 nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko


Nie trzeba się spieszyć! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!