Imieniny:

Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygnanowicach Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wygnanowicach

 

3

 

Proboszcz:

Ks. Jacek Zaręba (od 2016 r.)   

                    

Data erygowania:                                                                   

1946

 

Kancelaria:

Czynna po Mszach Świętych

 

Odpusty:

Świętego Antoniego Padewskiego – I niedziela po 13.06

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – 08.09

 

Dane adresowe:

Wygnanowice 40

21-065 Rybczewice

 

Kontakt:

(81) 585 48 13

 

Strony www:

www.parafiawygnanowice.pl

www. facebook.com/wygnanowice

 

Miejscowości:

Bojan­ica, Choiny, Felin, Gardzienice I, Maj­dan Policki, Ste­fanówka, Stryjno I, Stryjno II, Stryjno kol., Wola Gardzienicka, Wyg­nanow­ice kol., Wyg­nanow­ice w., Żegotów

 

Wspólnoty parafialne:

Żywy Różaniec, Oaza Światło – Życie, Domowy Kościół, Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Historia parafii:

Początki pow­sta­nia parafii zostały zapisane w kro­n­ice parafi­al­nej. To his­to­ryczne wydarze­nie zapisane przez nowego księdza opa­tr­zone zostało tytułem: „Utworze­nie nowej parafii we wsi Wyg­nanow­ice”. W kronice tej ksiądz stwierdził, że utworzenie parafii nastąpiło na skutek usilnych próśb części mieszkańców parafii Piaski i Częs­to­borow­ice. Wtedy to ks. dr Piotr Stop­niak, Wikar­iusz Sede Vacante, pis­mem z dnia 9 marca 1946 r. nr 1356 na pod­stawie spec­jal­nych pełnomoc­nictw otrzy­manych z kance­larii Pry­masa Pol­ski w Poz­na­niu, utworzył nową parafię we wsi Wyg­nanow­ice, wysyła­jąc tam ks. Antoniego Chodor­owskiego z prawami i obow­iązkami pro­boszcza.
Na założe­nie nowej parafii Rzym — kat. w Wyg­nanow­icach dnia 26.XI. 1945 r. Urząd Ziem­ski w Kras­nymstawie przekazał komite­towi budowy koś­cioła ośrodek pod­worski w Wygnanowicach wraz z budynkami o powierzchni około 5,80 ha.
Po 8 dni­ach od utworzenia parafii 17 marca 1946 r. dziekan dekanatu piaseck­iego ks. Stanisław Batorski z Fajsławic po ode­bra­niu prawem przyp­isanej przysięgi, wprowadził nowego pro­boszcza ks. Antoniego Chodor­owskiego do obję­cia obow­iązków w nowo utwor­zonej parafii. Od tego czasu ks. pro­boszcz otrzy­mał prawa i obow­iązki do orga­ni­zowa­nia nowej parafii.
Pier­wsze rekolekcje odbyły się 2729 marca 1946 r. Przeprowadzili je Ojcowie ze Zgro­madzenia Mis­jonarzy z-Wilna, którzy cza­sowo prze­by­wali w Lublinie.
Z radoś­cią wspom­ina ks. pro­boszcz datę 17 października 1946 r., kiedy to obecny już nowy ordy­nar­iusz lubel­ski bp_Ste­fan Wyszyński, przy­chy­la­jąc się do wielu próśb tute­jszej lud­ności utworzył ostate­cznie parafię w Wyg­nanow­icach i_określił jej granice. Doku­ment ten dla parafii był bardzo ważny, ponieważ doty­czył nie tylko kanon­icznego utworzenia parafii i wyz­naczenia granic, ale również zaw­ierał kanon­iczne utworze­nie beneficjum nowej parafii. Urzę­dowe pismo zostało pod­pisane przez biskupa lubel­skiego Ste­fana Wyszyńskiego i kan­clerza Kurii Lubel­skiej ks. Woj­ciecha Olecha dnia 17.X.1946 r. nr 4692. Ory­gi­nał powyższego aktu erek­cyjnego zna­j­duje się w zbio­rach archi­wal­nych parafii Wyg­nanow­ice, a jego odpis umieszc­zony jest w kro­n­ice parafi­al­nej.
Kole­jnym ważnym etapem pow­stawa­nia parafii, było poświęce­nie nowego koś­cioła pw. Nar­o­dzenia Najświęt­szej Maryi Panny. Uroczys­tość ta odbyła się 24.X.1948 r. Cer­e­monii tej dokonał dziekan piasecki ks. Stanisław Batorski pro­boszcz z Fajsławic.
Po ośmiu lat­ach przyszedł najważniejszy dzień w życiu parafii, kon­sekracja koś­cioła, czyli dzień jego odd­a­nia na wyłączną włas­ność Bogu, by ten Dom Boży, był nie tylko miejscem mod­l­itwy dla wspól­noty parafi­al­nej, ale także miejscem spra­wowa­nia kultu. Kon­sekra­torem tego koś­cioła był ks. Piotr Kałwa ordy­nar­iusz Lubel­ski, aktu tego dokonał „w dniu 9 czer­wca w środę przed Trójcą Przena­jświęt­szą 1954 r.”
Kon­sekrację miejs­cowego koś­cioła poprzedz­iły rekolekcje wielko­postne w parafii, które przeprowadzili ojcowie kapucyni. Odbyły się w dni­ach 1417 marca 1954 r. Były bardzo ważne dla parafii. Udział w tych rekolekc­jach był bardzo liczny.

Kościół:

Wybudowany w latach 1947-1948 według projektu architekta Tadeusza Witkowskiego, murowany. Na kościół częściowo wykorzystano dawny budynek podworski. Wybudowali go sami parafianie, a konsekrował 9 czerwca 1964 roku bp Piotr Kałwa. W 1971 r. wymieniono fundamenty pod bocznymi ścianami i przeprowadzono zewnętrzną renowację. W 1982 r. w całym kościele ułożona została posadzka. Kolejne remonty miały miejsce w 1987 i 1993 r. Kościół jest 3-nawowy, neoklasycystyczny, przy prezbiterium zakrystia, na frontonie dwie duże, kwadratowe wieże, a_nad nawą mała wieżyczka na sygnaturkę. Sufit kościoła, oprócz prezbiterium i chóru, wykonano z drzewa malowanego na olejno. Ołtarz główny murowany, nastawa drewniana. W ołtarzu trzy obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej, Matki Boskiej Siewnej i Chrystusa na krzyżu (mal. Jerzy Krasucki ze Stryjna, po 1950 r.) W_ołtarzach bocznych, wykonanych przez Antoniego Skorka ze Stryjny w 1955 roku - w prawym obraz Matki Bożej, w_lewym - św. Antoniego (mal. obydwa J. Krasucki w 1956 r.) Wszystkie ołtarze zostały poddane renowacji w latach 1997-98. Ławki wykonał Franciszek Chrześcijanek z Gardzienic w 1950 roku, konfesjonały - A. Skorek ze Stryjny w_1956 roku. Na chórze muzycznym 10-głosowe organy, firmy Pulsza - Majszczyk i Kruszewski z Warszawy w 1956 r., remontowane w 1973 r. Na wieżach kościelnych dwa spiżowe dzwony, firmy Felczyńskiego z Przemyśla z 1974 r., poświęcone przez bpa B. Pylaka. Kapliczki przydrożne: w Gardzienicach I - murowana przed II wojną światową; w_Żegotowie - murowana w 1956 roku; w Stryjnie II - murowana z kamienia; w Wygnanowicach - murowana z_kamienia z_figurą Matki Bożej, ufundowaną przez właściciela majątku Milowicza w roku 1936.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: