Imieniny:

Obowiązek wpisu do BDO Obowiązek wpisu do BDO

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Lubelskiego pod adresem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950

Od 24 stycznia 2018 r., pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest on pierwszą funkcjonalnością Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (w skrócie BDO). Za jego prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa w terminie do 24.07.2018 r. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej rejestru w formie edytowalnego dokumentu Word.

Do złożenia wniosku zobowiązaniu są przedsiębiorcy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 21).

Podmioty wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy o odpadach, zostaną wpisane do rejestru z urzędu przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) czyli będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca 2018 r. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy składający się z 9 cyfr arabskich, generowanych przez system. Jednocześnie tworzone jest indywidualne konto w bazie BDO. Następnie Marszałek zawiadamia podmiot pisemnie o nadanym numerze rejestrowym oraz o aktywacji konta tj. identyfikatorze (loginie) i haśle dostępu do tego konta.

Numer rejestrowy powinien być umieszczany na kartach przekazania i ewidencji odpadów przez wszystkie podmioty prowadzące ewidencję odpadów.

Wpis z urzędu
W przypadku pewnej grupy firm, ich wpisanie będzie dokonywane przez właściwego marszałka województwa z urzędu. Do tych firm należą m.in. przedsiębiorstwa, które uzyskały:

 • tzw. pozwolenie zintegrowane,
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów,
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów.

Te firmy nie muszą już w związku z BDO robić nic. Zostaną one automatycznie wpisane do bazy.

 

Wpis na wniosek

Ustawa o odpadach (w art. 50 ustawy o odpadach) wymienia szereg rodzajów działalności, które podlegają wpisowi na wniosek. W tych wypadkach to firmy same muszą złożyć wniosek do właściwego marszałka województwa o wpis do BDO.

Dotyczy to m.in.:

·       Wprowadzających na terytorium kraju oleje i preparaty smarowe oraz opony

·       Sprowadzających/wprowadzających na rynek pojazdy

·       Wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny

·       Wprowadzających baterie i akumulatory

·       Wytwórców odpadów, firmy transportujące, sprzedające i przetwarzający odpady

·       Wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach (!)

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Województwa Lubelskiego pod adresem: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1032&p1=szczegoly&p2=1232950

Sposoby załatwiania spraw w Urzędzie Marszałkowskim
Sposób i miejsce składania dokumentów:

♦ osobiście:
Kancelaria Ogólna
, ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter), tel. (81) 44 16 600, faks (81) 44 16 649,
godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek - piątek 7.30-15.30

♦ za pośrednictwem poczty:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul.  Artura Grottgera  4, 20-029 Lublin

♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) - https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-lista?JEDNOSTKA=418171

- przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (EPUAP) - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/umwlwl

- pocztą elektroniczną na adres - info@lubelskie.pl

 

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: