Imieniny:

Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice

 

 

 

Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice

 

 

Gmina Rybczewice przystąpiła do realizacji projektu „Modernizacja poprzez przebudowę istniejącego wodociągu wiejskiego Izdebno zaopatrującego wsie Izdebno i Izdebno-Kolonia, gm. Rybczewice”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Głównym celem projektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Rybczewice do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Rybczewice nowoczesnym, zbiorczym systemem wodociągowym.

 

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Izdebno i Izdebno – Kolonia oraz remont i modernizacja budynku stacji wodociągowej (hydroforni). Na budynku stacji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna mająca na celu wspomaganie zasilania w energię elektryczną oraz system monitoringu. Uruchomione zostaną też serwisy, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line. Serwis ten będzie miał również specjalną zakładkę pozwalającą interesariuszom na kontakt i ocenę poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

 

Wartość całkowita projektu - 1 984 182,95 zł

Wartość dofinansowania -     1 383 104,07 zł

 

Okres realizacji projektu – 29.07.2015 – 30.05.2019

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych - październik 2017 r.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu - maj 2019 r.

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: