Imieniny:

Komunikat Komunikat

Po przeprowadzonych analizach laboratoryjnych jakości wód podziemnych ujęć wodociągowych  będących w zarządzie Gminy Rybczewice  przeprowadzonych przez Terenową Stację Sanitarno Epidemiologiczną  w Świdniku stwierdzono zanieczyszczenie
i  pogorszenie  jakości  wody pitnej.

 

Wyniki badań wykazują , że zanieczyszczenie  może być  spowodowane nadmiernym stosowaniem nawozów sztucznych i środków ochrony roślin  lub niewłaściwym użytkowaniem
i zabezpieczeniem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków. W wypadku braku poprawy jakości wody Powiatowy Inspektor Sanitarny  może całkowicie zamknąć ujęcia wodociągowe i wstrzymać dostawę wody pitnej.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Rybczewice  przypomina że właściciele nieruchomości, zobowiązani są do :
1. wywozu nieczystości ciekłych z szamb i osadów z oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności,
2. wywóz nieczystości musi być udokumentowany umową i dowodem uiszczania opłat za te usługi (faktura, rachunek),
3. brak umowy i rachunków za wywóz jest podstawą do wymierzenia kary grzywny.

 

Uprzejmie informujemy, że przedstawiciele Gminy Rybczewice będą kontrolowali gospodarowanie nieczystościami ciekłymi, czyli ściekami sanitarnymi a w szczególności  na posesjach z których ilość wywożonych ścieków z szamba jest zdecydowanie mniejsza niż ilość zużywanej wody. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników  bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

 

O terminie przeprowadzania kontroli mieszkańcy poszczególnych posesji będą powiadamiani pisemnie. Mieszkańcy powiadomieni o kontroli proszeni są o przygotowanie do wglądu aktualnych umów na wywóz nieczystości ciekłych, rachunków za dostawę wody i wywóz ścieków za okres od 1 stycznia 2015 roku oraz przygotowanie swobodnego dostępu do kontroli posiadanego szamba.

 

Obowiązki powyższe wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 tekst jednolity z dnia 2016.02.29 ), która nakłada je na mieszańców a na Gminę m. innymi obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

I ważna uwaga dla rolników według zasad dobrej praktyki rolniczej wymaganych przez ARMIR przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone razem z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

 

Władze gminy Rybczewice apelują do mieszkańców o sprawdzenie szczelności swoich szamb i regularne wywożenie ścieków przez firmy do tego uprawnione. Lepiej to zrobić zanim z kontrolą przyjadą urzędnicy, bo ich wizyta może się okazać dla właściciela posesji bardzo kosztowna.

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: