Imieniny:

Jak założyć firmy Jak założyć firmy

Jak założyć działalność gospodarczą?

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 1.     Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 2.     Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).
 3.     Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 4.     Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wybierając pierwszy z czterech możliwych sposobów, pierwszym krokiem przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dokonać tego można na stronie: www.ceidg.gov.pl wypełniając odpowiedni formularz. Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego.

W drugim przypadku, gdy nie mamy podpisu elektronicznego, bez logowania formularz można wypełnić on-line. Następnym krokiem przy rejestracji w ten sposób jest dostarczenie poprawnie wypełnionego i wydrukowanego formularza do dowolnie wybranego Urzędu Gminy, gdzie należy go podpisać w obecności urzędnika. Wniosek można również wysłać do Urzędu Gminy pocztą. W takim przypadku złożony na nim podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

Wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej można także uzyskać w wersji papierowej w urzędzie gminy. Należy go wypełnić i podpisać, a pracownik urzędu po wcześniejszym potwierdzeniu tożsamości, wprowadza dane do systemu, a dokument opatrzy bezpiecznym podpisem elektronicznym, by następnie wysłać do Ministerstwa Gospodarki.

Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą może także założyć tzw. profil zaufany. Należy go jednorazowo, osobiście potwierdzić w Urzędzie skarbowym bądź Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Profil ten można założyć za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Udogodnienie to pozwala na późniejszą możliwość przesyłania dokumentów (formularzy) bez wychodzenia z domu.

Dokument CEIDG jest jednocześnie wnioskiem o wpis do:

 • krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, gdzie nadawany jest numer REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym do Urzędu Skarbowego, przez co następuje nadanie lub wskazanie numeru NIP i wybór formy opodatkowania;
 • zgłoszeniem płatnika składek ubezpieczeniowych dla ZUS; 
 • zgłoszeniem płatnika składek KRUS.

Wniosek CEIDG-1 służy do zgłoszenia:

 • wszelkich zmian z zakresu podawanych informacji;
 • wykreślenia wpisu w CEIDG, na zgłoszenie tych zmian przedsiębiorca posiada 7 dni od daty ich zaistnienia;
 • również zgłoszenia informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wpisu w CEIDG. Zgłoszenie z kolei tych informacji musi być przed dniem lub najpóźniej w dniu wznowienia lub zawieszenia wpisu. Jeśli podmiot gospodarczy rejestrujący działalność w chwili dokonywania tej czynności nie posiada jeszcze numeru REGON i/lub NIP, to po jego otrzymaniu nie musi aktualizować danych w systemie CEIDG. Tego rodzaju informacje pojawiają się tam automatycznie po ich nadaniu. 

W przypadku rejestracji spółki cywilnej, każdy z wspólników jest zobowiązany złożyć osobno stosowny wniosek CEIDG-1. W celu określenia rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej w formularzu należy podać pięcioznakowy symbol PKD 2007. Zakres czynności przedsiębiorcy oraz jego uprawnienia określa Polska Klasyfikacja Działalności. Można ją zobaczyć tutaj bądź na stronie: www.ceidg.gov.pl.

W składanym formularzu CEIDG podaje się oznaczenia PKD, konkretne numery podane w spisie PKD określonych czynności. W formularzu należy uwzględnić jako pierwszy kod przeważając. 

Ostatnim krokiem przy rejestracji działalności gospodarczej jest udanie się do właściwego oddziału ZUS lub KRUS aby zgłosić ubezpieczenie oraz do Urzędu Skarbowego, jeżeli będzie podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Na te czynności przedsiębiorca ma 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: