Imieniny:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy Rybczewice dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

 1. Założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP,
 2. Posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego,
 3. Potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili,
 4. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

 

Adres skrytki Urzędu Gminy Rybczewice na ePUAP to: /ugrybczewice/skrytka

 


 

Formularze elektroniczne Urzędu Gminy Rybczewice dostępne na platformie ePUAP:

 1.     Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

 

Ochrona środowiska

 1.     Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów (usługa centralna ePUAP).

 

Świadczenie wychowawcze:

 1.     Wniosek Rodzina 500+ (usługa centralna ePUAP).

 

Urząd Stanu Cywilnego:

 1.     Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (usługa centralna ePUAP).
 2.     Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (usługa centralna ePUAP).

 

Sprawy Administracyjne:

 1. Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego (usługa centralna ePUAP).
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (usługa centralna ePUAP).
 3. Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (usługa centralna ePUAP).
 4. Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym (usługa centralna ePUAP).
 5. Wnioskowanie o sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia (usługa centralna ePUAP).
 6. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego (usługa centralna ePUAP).
 7. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (usługa centralna ePUAP).
 8. Dopisanie do spisu wyborców (usługa centralna ePUAP).
 9. Wniosek o udostępnienie spisu wyborców (usługa centralna ePUAP).
 10. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów (usługa centralna ePUAP).
 11. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (usługa centralna ePUAP).
 12. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (usługa centralna ePUAP).
 13. Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców (usługa centralna ePUAP).
 14. Skreślenie z rejestru wyborców (usługa centralna ePUAP).
 15. Udostępnienie rejestru wyborców (usługa centralna ePUAP).

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: