Imieniny:

CEEB – nowy obowiązek dla każdego właściciela od 1 lipca 2021 r. CEEB – nowy obowiązek dla każdego właściciela od 1 lipca 2021 r.

CEEB – nowy obowiązek dla każdego właściciela od 1 lipca 2021 r.
 
 
 
 
1 lipca 2021 roku rusza powszechny spis źródeł ciepła, o którym musi pamiętać każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest obowiązkowe.
 
UWAGA WAŻNE! - WARTO PRZECZYTAĆ
Wszelkie informacje dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
 
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
 
📌Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
• imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
• adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
• numer telefonu właściciela lub zarządcy;
• adres e-mail.
 
📌Kogo dotyczy deklaracja?
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.
 
📌Kiedy składam deklarację?
- Od 1 lipca 2021 r.
- Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
- Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.
 
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
 
 
📌Jak możemy złożyć deklarację?
1. W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
2. W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy (poinformujemy o otwarciu punktu).
 
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl
 
Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw do pobrania:
 
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: