Imieniny:

Strefa objęta ograniczeniami Strefa objęta ograniczeniami

  KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIDNIKU

 

 

 Z dniem 03.07.2018r. na mocy Decyzji (UE) 2018/950 zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich do obszaru objętego ograniczeniami wchodzą:

 

 

 

 

- gmina Trawniki, oraz następujące miejscowości gminy Piaski: Brzezice, Brzeziczki, Siedliszczki, część miejscowości Majdan Brzezicki i Kolonii Siedliszczki na wschód od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12) Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) to:

 

 

 

Nakaz:

1.  Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty)      w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)

2.  Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

3.  Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

4.  Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

a.    wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;

b.  wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;

c.   stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);

5.  Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności
 w danym gospodarstwie.

6.  Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.

7.  Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,  a także spisu świń z podziałem na kategorie wiekowe.

8.  Zgłaszanie do ARiMR wszystkich zdarzeń powodujących  zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.

 

9.  Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

 

Zakaz:

1.  Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowane w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.

2.  Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.

 

3.  Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane
w gospodarstwie.

 

 

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiarem przeprowadzenia uboju trzody chlewnej
w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 

 

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń urzędowy lekarz weterynarii  pobiera próbki do badań w kierunku ASF.

 

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

 

 

Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

 

  

Zasady przemieszczania świń
               w obszarze objętym ograniczeniami !!!

 

 

 

W obrębie strefy czerwonej 

 

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

-po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy

-nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii

-istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć wniosek o wydanie pozwolenia).

 

 

 

 

Poza strefę czerwoną w granicach Polski:  

 

- przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, 

 

- dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

- muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,

- pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

- zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu15 dni przed przemieszczeniem,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF–następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 

 

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia)muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 

 

 

 

 

 

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ 

 

Zasady obowiązujące gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną w obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) na terenie powiatu Świdnik (cała gmina Trawniki, miejscowości gminy Piaski: Brzezice, Brzeziczki, Siedliszczki, część miejscowości Majdan Brzezicki i Kolonii Siedliszczki na wschód od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12)

 

  

Nakaz:

 

 

1.  Utrzymywania świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami oraz zwierzętami domowymi (psy, koty)      w odrębnych zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie (oddzielne wejście, brak bezpośredniego przejścia do pomieszczeń gdzie utrzymywane są inne zwierzęta kopytne tj. konie, krowy, owce, kozy)

 

2.  Sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

 

3.  Karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

 

4.  Wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed:

 

a.    wejściami i wyjściami do budynków i pomieszczeń w których utrzymywane są świnie oraz przed wejściami i wyjściami do gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość danego wejścia długość nie mniejsza niż 1 metr;

 

b.  wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa o szerokości nie mniejszej niż szerokość wjazdu długość nie mniejsza niż obwód największego koła pojazdu wjeżdżającego do gospodarstwa;

 

c.   stałe utrzymywanie mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego (systematyczne polewanie mat środkiem dezynfekcyjnym);

 

5.  Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności
 w danym gospodarstwie.

 

6.  Mycie i odkażanie rąk przed i po obsłudze świń, używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeprowadzanie dezynfekcji obuwia oraz sprzętu do obsługi świń.

 

7.  Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, a także spisu świń z podziałem na kategorie wiekowe.

 

8.  Zgłaszanie do ARiMR wszystkich zdarzeń powodujących  zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada (urodzenie, kupno, sprzedaż, padnięcie, ubój na potrzeby własne) w ciągu 24 godzin od zaistnienia tego zdarzenia.

 

9.  Zgłaszanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie.

 

 

Zakaz:

 

 

1.  Karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącą z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że zostały poddane obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowane w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 30 dni.

2.  Wykorzystywanie w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że słomę tę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej 90 dni.

3.  Uboju na własny użytek świń innych niż utrzymywane
w gospodarstwie.

 

  

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje pisemne zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24h przed, zamiarem przeprowadzenia uboju trzody chlewnej
w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
 

 

 

Na terenie obszaru objętego ograniczeniami obowiązuje badanie przedubojowe i poubojowe wykonywane przez uprawnionego lekarza weterynarii. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń urzędowy lekarz weterynarii  pobiera próbki do badań w kierunku ASF.

 

Dopuszcza się ubój w gospodarstwie pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

 

Opisane powyżej zakazy i nakazy dotyczą zarówno gospodarstw utrzymujących świnie wyłącznie na własne potrzeby jak i ferm komercyjnych.

 

Zasady przemieszczania świń w obszarze objętym ograniczeniami !!!

 

  

 

W obrębie strefy czerwonej 

 

- przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa jest po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń,

-po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy

-nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii

-istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami; takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć wniosek o wydanie pozwolenia).

  

 

Poza strefę czerwoną w granicach Polski:

 -przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia,

 -dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

·muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia albo objętego ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

·zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu15 dni przed przemieszczeniem,

- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF–następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

 

 

   Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający przeprowadzenie oczyszczenia i odkażania po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia)muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii.

 

 

 

 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: