Imieniny:

NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NABÓR NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓWUrząd Gminy w Rybczewicach  informuje, że od dnia 23 września 2019r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rybczewice do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

 

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Rybczewice  do 31.12.2021 r.

 

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. 

Warunki udziału w projekcie:

 

              1.     budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Rybczewice, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie gminy,

 1. szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść do ok. 15.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),
 2. przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniosą 36,37 % kosztów netto budowy oraz wartość podatku VAT od udziału własnego oraz udzielonej dotacji.
 3. osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków będą zobowiązane do pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej po wyłonieniu Projektanta.
 4. osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępna u sołtysów i w Urzędzie Gminy w Rybczewicach.
 5. deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie w Urzędzie Gminy w Rybczewicach, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 października 2019 r. wraz z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową, pobraną ze Starostwa Powiatowego w Świdniku, możliwe jest uzyskanie mapy w Wydziale Geodezji w Piaskach (nie starsze niż 3 miesiące w dacie złożenia deklaracji).
 6. deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 7. deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,
 8. deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości.
 9. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 10. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 11. warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rybczewice, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

 

Deklaracja naboru na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

 

 

Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

 

 

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu

Odległość w metrach od

Osadnika

Drenażu (studni chłonnej)

Granica posesji lub droga

2m

2 m

Dom mieszkalny

5 m

Studnia – ujęcie wody pitnej

15 m

30 m

Rurociągi z gazem, wodą

1,5m

1,5 m

Kable elektryczne

0,8

0,8m

Drzewa i krzewy

3 m

 

 

Osoby, które posiadają dokumentację projektową opracowaną w 2016 r. proszone są o złożenie deklaracji z adnotacją o posiadaniu dokumentacji opracowanej dla poprzedniego wniosku.

 

Autor:Administrator
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
 • PROW
 • Ministerstwo Środowiska
 • Geoportal
 • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: