Imieniny:

Nabór do komisji konkursowych. Nabór do komisji konkursowych.

Wójt Gminy Rybczewice ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału  w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,

2)    nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,

3)    nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

4)    akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zgłoszenie należy złożyć  w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” w Sekretariacie Urzędu (pokój nr 3) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice

 

Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych upływa z dniem 23 marca 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje:

http://www.bip.rybczewice.pl/userfiles/file/NGO/2017/zaproszenieDoKomisji2017.pdf

  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: