Imieniny:

Dwór w Rybczewicach w opisie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Dwór w Rybczewicach w opisie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Zespół dworsko-parkowy w Rybczewicach

 

Przestrzenne założenie zespołu dworsko–parkowego w Rybczewicach, gm. Rybczewice obejmuje murowany dwór, park krajobrazowy wraz z wewnętrzną aleją i układem wodnym, murowaną bramę wjazdową wraz z dwiema furtkami i przyległymi do niej od strony północnej odcinkami muru ogrodzeniowego oraz terenem dawnej zabudowy gospodarczej i dawnych kwater ogrodów owocowych, wpisane zostało do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/1643 w 2015r. Wartością zabytkowego założenia jest powiązanie funkcjonalne jego poszczególnych części oraz wzajemne relacje przestrzenne pomiędzy nimi. Teren założenia zachował czytelne granice oraz elementy pierwotnej kompozycji, powstałej w oparciu o naturalne ukształtowanie terenu (dolina rzeki Giełczwi), a także dawny układ drożny i istniejący układ wodny tj. zarysy dawnych kwater ogrodowych w północnej części zespołu, dawne wnętrze parkowe przed elewacją parkową (południową), zasięg ogrodu spacerowego oraz usytuowanie historycznych budynków.

 
Uzupełnieniem parku jest zbiornik wodny, utworzony w miejscu dawnych stawów hodowlanych, zamykających zgodnie z założeniami kompozycyjnymi park krajobrazowy.
Najstarszy drzewostan parkowy tworzą naturalnie występujące gatunki drzew, takie jak dęby, lipy czy graby, które uzupełniono na przełomie XIX i XX wieku jesionami, olszami, akacjowymi, klonami oraz modrzewiami, robiniami, kasztanowcami , śliwami ałyczami i lilakami. Do dzisiejszych czasów nie zachowały się kwatery ogrodów owocowych – przekształcone w nieutwardzony plac, zielone nieużytki i boisko.
W latach 2016-2017, w ramach I etapu rewitalizacji i adaptacji na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zespołu dworsko-parkowego w Rybczewicach wykonano przebudowę i remont bram parkowych oraz zagospodarowanie terenu w części frontowej założenia - wykonano ścieżki parkowe, montaż elementów małej architektury i „fontanny kwiatowej”, urządzeń sportowych i zabawowych, nasadzenia zieleni, budowę altany rekreacyjnej oraz montaż tablic informacyjnych. W roku ubiegłym roku na terenie zespołu wykonano plac do gry w szachy.
Obecnie realizowany jest kolejny etap rewitalizacji zespołu, obejmujący kompleksowy remont i adaptację dworu oraz rewaloryzację pozostałej części parku. W budynku dworu dotychczas wykonano podbicie fundamentów i izolacje przeciwwilgociowe, prowadzone są prace przy dachu wraz z odbudową kominów, odbudowano taras zewnętrzny, rozpoczęto remont stropów i budowę kotłowni. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora dzieł sztuki – co sprowadza się m.in. do wykonania sondażowych badań konserwatorskich warstw malarskich i tynków. W obrębie parku rozpoczęto prace związane z modernizacją istniejących dojść i dojazdów oraz alejek parkowych, budowę schodów terenowych prowadzących do mola, prace pielęgnacyjne przy drzewostanie wraz z usunięciem drzew w złej kondycji zdrowotnej powalonych m.in. na skutek niekorzystnych warunków pogodowych, dokonano też rozbiórki wtórnych budynków garażowych i ogrodzenia z siatki. Planowane jest jeszcze odtworzenie gazonu, wykonanie ścieżek historycznych i przyrodniczo-dydaktycznych, budowa oświetlenia i monitoringu, montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia nowej zieleni.
Na lata 2021-2022 planowana jest też rewaloryzacja stawu wraz z najbliższym otoczeniem. Prace obejmą: częściowe odmulenie i oczyszczenie zbiornika (bez ingerencji w istniejącą szatę roślinną oraz linię brzegową), budowę ciągu pieszego wokół zbiornika, budowę oświetlenia, montaż elementów małej architektury oraz budowę drewnianego molo.
 

Źródło: Strona Facebook Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
https://www.facebook.com/Lubelski-Wojew%C3%B3dzki-Konserwator-Zabytk%C3%B3w-109996943727176/photos/pcb.382657359794465/382656339794567

 

 
Autor:M.K.
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: