Imieniny:

Informacje ogólne Informacje ogólne

     Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych w Naszej Gminie.

     Rada Gminy dnia 20 grudnia 2012 r. uchwaliła wysokość opłaty za wywóz śmieci niesegregowanych w wysokości 13 zł. od osoby. Mieszkańcy segregujący śmieci zapłacą mniej – 6 zł.
Zniknie powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach – co, mimo że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi, niebezpieczny dla zdrowia ludzi, problem.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego systemu odpadów komunalnych będą pojawiały się na stronie internetowej Urzędu Gminy Rybczewice.

     Odpady komunalne z terenu gminy Rybczewice są odbierane i zagospodarowywane przez firmę
EKO – KRAS Sp. z o.o. ul. M.Konopnickiej 27D, 23 – 204 Kraśnik Tel. 500-140-873

Odpady komunalne powinny być zawiązane i wystawione do godziny 7:00.
 

      Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość.

      Właściciel nieruchomości , który zadeklarował segregację odpadów, a tego nie robi powinien niezwłocznie zastosować się do powszechnego obowiązku. W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją, właściciel nieruchomości otrzymuje czerwoną nalepkę na pojemnik o treści „NIEPRAWIDŁOWA  SEGREGACJA”. Kolejne naruszenie zasad segregacji na danej nieruchomości będzie skutkowało utratą uprawnień do ponoszenia niższej opłaty,  właściciel nieruchomości zostanie obciążony opłatą jak za odpady zmieszane (niesegregowane) czyli 13 zł od osoby.
Nieprzestrzeganie przez mieszkańców Gminy zasad segregacji, czyli wrzucanie do pojemników na odpady zmieszane np. papieru, plastiku, szkła, metalu  zwiększa  ilość odpadów zmieszanych oraz zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym. W sytuacji, w której wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pozwolą na sfinansowanie ustawowo określonych kosztów będzie konieczność do podniesienia stawki opłat. 

 

Autor:Administrator
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • PROW
  • Ministerstwo Środowiska
  • Geoportal
  • Fundusze norweskie i EOG
Licznik odwiedzin: